Manuel eksp.

Du kan optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere både lukkerhastigheden og blænden.

 1. Indstil tilstandsknappen til M (Manuel eksp.).
 2. Vælg den ønskede blændeværdi ved at dreje på den forreste vælger.
  Vælg den ønskede lukkerhastighed ved at dreje på den bagerste vælger.
  • Du kan ændre indstillingen for den forreste/bagerste vælger vha. MENU (Opsætning) → [Vælgertilpasning][Opsætning af vælger].
  • Du kan også indstille [ISO] til [ISO AUTO] i manuel eksponeringstilstand. ISO-værdien ændres automatisk for at opnå den passende eksponering vha. den blændeværdi og lukkerhastighed, som du har indstillet.
  • Når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO], blinker indikatoren for ISO-værdi, hvis den værdi, som du har indstillet, ikke er egnet til den passende eksponering. Hvis dette sker, skal du ændre lukkerhastigheden eller blændeværdien.
  • Når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO], skal du anvende "M.M." (manuelt afpasset)* til at kontrollere eksponeringsværdien.
   Mod +: Billeder bliver lysere.
   Mod -: Billeder bliver mørkere.
   0: Den passende eksponering analyseret af kameraet.

   *Angiver under/over for den passende eksponering. Den vises vha. en numerisk værdi på skærmen og med en indikator for lysmåling på søgeren.

 3. Juster fokuseringen og optag motivet.

Tip!

 • Du kan ændre kombinationen af lukkerhastighed og blænde (F-værdi), uden at ændre den indstillede eksponeringsværdi, ved at dreje på den forreste/bagerste vælger, mens du trykker på AEL-knappen. (Manuelt skift)

Bemærk!

 • Indikatoren for manuelt afpasset vises ikke, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
 • Når mængden af omgivende lys overstiger lysmålingsområdet for Manuelt afpasset, blinker indikatoren for Manuelt afpasset.
 • SteadyShot-advarselsindikatoren vises ikke i manuel eksponeringstilstand.
 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.