Lysmålermetode (stillbillede/film)

stillbillede, film

Vælger lysmålingsmetoden som indstiller hvilken del af skærmen, der skal måles på for at bestemme eksponeringen.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Lysmåling][Lysmålermetode] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Multi:
Måler lyset i hvert enkelt område, efter at have opdelt det samlede område i flere områder, og bestemmer den passende eksponering for hele skærmen (Måling på flere mønstre).
Center:
Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen, mens der lægges vægt på skærmens centrale område (centervægtet måling).
Spot:
Måler kun inden for målecirklen. Denne tilstand er egnet til måling af lys på en specificeret del af den samlede skærm. Størrelsen på målecirklen kan vælges mellem [Spot: Standard] og [Spot: Stort]. Positionen af målecirklen afhænger af indstillingen for [Punkt f. punktmål.].
G.snit hele skæ.:
Måler den gennemsnitlige lysstyrke på den samlede skærm. Eksponeringen vil være stabil, selv hvis kompositionen eller positionen af motivet ændres.
Glanslys:
Måler lysstyrken, mens der lægges vægt på det fremhævede område på skærmen. Denne tilstand er egnet til optagelse af motivet, mens du undgår overeksponering.

Tip!

  • Punktmålingspunktet kan koordineres med fokusområdet vha. [Kobl til fokuspkt.].
  • Når [Multi] er valgt, og [Ansigt i multimål.] er indstillet til [Til], måler kameraet lysstyrken baseret på registrerede ansigter.
  • Når [Lysmålermetode] er indstillet til [Glanslys], og funktionen [D-områdeopt.] er aktiveret, vil lysstyrken og kontrasten automatisk blive korrigeret ved at dele billedet op i små områder og analysere kontrasten af lys og skygge.Foretag indstillinger baseret på optageforholdene.

Bemærk!

  • [Lysmålermetode] er låst til [Multi] i følgende optagesituationer:
    • [Intelligent auto]
    • Ved brug af en anden zoomfunktion end den optiske zoom
  • I [Glanslys]-tilstand kan motivet muligvis blive mørkere, hvis der er en lysere del på skærmen.