Auto langsom luk.

film

Indstil om lukkerhastigheden skal justeres automatisk under filmoptagelse eller ej, hvis motivet er mørkt.

 1. MENU (Eksponering/Farve) → [Eksponering][Auto langsom luk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Anvender automatisk langsom lukker. Lukkerhastigheden sænkes automatisk ved optagelse på mørke steder. Du kan reducere støj i filmen ved at anvende en langsom lukkerhastighed, når du optager på mørke steder.
Fra:
Anvender ikke Automatisk langsom lukker. Den optagede film bliver mørkere, end når [Til] er valgt, men du kan optage film med mere jævn bevægelse og mindre motivslør.

Bemærk!

 • [Auto langsom luk.]fungerer ikke i følgende situationer:
  • Under optagelse med slowmotion/hurtigmotion
  • (Lukkerhast.prior.)
  • (Manuel eksp.)
  • Når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO]
  • Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.], og metoden til justering af lukkerhastigheden er indstillet til [Manuel]