Billedspringsmetode

Indstiller metoden for spring mellem billeder under afspilning ved at betjene en vælger.

  1. MENU (Afspil) → [Afspilningsfunk.][Billedspringsmetode] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Et efter et:
Afspiller billeder ét efter ét.
Med 10 billeder:
Springer i enheder på 10 billeder.
Med 100 bil.:
Springer i enheder på 100 billeder.
Kun beskyt:
Afspiller kun beskyttede billeder.
Kun bedøm.:
Afspiller alle bedømte billeder.
Kun bedøm.() - Kun bedøm.():
Afspiller kun billeder, hvor der er angivet en bedømmelse ( til ).
Uden kun bedø.:
Afspiller kun billeder, som ikke er bedømt.

Bemærk!

  • Når [Billedspringsmetode] er indstillet til [Et efter et], [Med 10 billeder] eller [Med 100 bil.], tælles en gruppe som ét billede.
  • Når [Billedspringsmetode] er indstillet til en anden parameter end [Et efter et], [Med 10 billeder] eller [Med 100 bil.], kan du kun springe mellem billeder, når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning].Når [Visningstilstand] er indstillet til en anden parameter end [Datovisning], afspilles billeder ét ad gangen, selv hvis du anvender den vælger, der er tildelt vha. [Vælg vælger].
  • Når [Billedspringsmetode] er indstillet til en anden parameter end [Et efter et], [Med 10 billeder]eller [Med 100 bil.], springes film altid over under afspilning med spring.