Ansigt/øj.prio. AF (stillbillede/film)

stillbillede, film

Indstiller, om kameraet registrerer ansigter eller ej i fokusområdet under udførelse af autofokus, og fokuserer derefter automatisk på øjnene (Øje-AF).

  1. MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Ansigt/øj.prio. AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Prioriterer fokusering på ansigter eller øjne, hvis der er ansigter eller øjne inde i eller omkring det angivne fokusområde.
Fra:
Prioriterer ikke ansigter eller øjne under udførelse af automatisk fokusering.

Tip!

  • Ved at kombinere [Ansigt/øj.prio. AF]-funktionen med [Fokusområde][Sporing], kan du bevare fokus på et øje eller ansigt i bevægelse.
  • Når [Vælg ansigt/øje-pri.] er tildelt til den ønskede tast vha. [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.], kan du slå [Ansigt/øj.prio. AF]-funktionen til eller fra ved at trykke på tasten.

Bemærk!

  • Hvis kameraet ikke detekterer nogen ansigter eller øjne inden i eller omkring det designerede fokusområde, fokuserer det på et andet detekterbart motiv.
  • Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], er [Ansigt/øj.prio. AF] låst til [Til].