Brug af tilstandsknappen

Brug tilstandsknappen til at vælge en optagetilstand i overensstemmelse med motivet og formålet med optagelsen.

  • Drej på tilstandsknappen, mens du trykker på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen i midten af tilstandsknappen.

Detaljer om optagetilstand

Tilstandene på tilstandsknappen er opdelt i optagetilstande for stillbilleder, filmoptagetilstande og registreringsgenkaldelsestilstande.

Illustration, der viser området for optagetilstande for stillbilleder, filmoptagetilstande og registreringsgenkaldelsestilstande på tilstandsknappen

(A) Optagetilstande for stillbilleder

(B) Filmoptagetilstande

(C) Registreringsgenkaldelsestilstande

Tip!

  • De viste menupunkter varierer afhængigt af indstillingen af tilstandsknappen.

(A) Optagetilstande for stillbilleder

Den valgte optagetilstand bestemmer, hvordan du justerer blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden.

Tilstandsknap Optagetilstand Beskrivelse
(Auto) Intelligent auto Kameraet optager med automatisk scenegenkendelse.
P Auto programmeret Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan indstille optagefunktioner som f.eks. [ISO].
A Blændeprioritet Blændeværdien prioriteres, og lukkerhastigheden justeres automatisk. Vælg dette, når du ønsker at sløre baggrunden eller fokuseringen på hele skærmen.
S Lukkerhast.prior. Lukkerhastigheden prioriteres, og blændeværdien justeres automatisk. Vælg dette, når du ønsker at optage et motiv i hurtig bevægelse uden sløring, eller når du ønsker at optage et vand- eller lysspor.
M Manuel eksp. Juster både blændeværdien og lukkerhastigheden manuelt. Du kan optage med din foretrukne eksponering.

(B) Filmoptagetilstande

Tilstandsknap Optagetilstand Beskrivelse
(Film) Film Du kan indstille eksponeringstilstanden for filmoptagelse.
S&Q Slow-&Hurtigmotion Du kan indstille eksponeringstilstanden for S&H-bevægelsesoptagelse.

Metoden for indstilling af eksponeringen (lukkerhastighed og blænde) i filmoptagetilstandene afhænger af MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Ekspo.kontroltype]-indstillingen.

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [P/A/S/M-tilst.]:

MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Eksponeringstilst.] eller [Eksponeringstilst.] → Vælg den ønskede eksponeringstilstand blandt P/A/S/M.

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.]:

Du kan bruge den brugertilpassede knap, som [Av auto/man.-sk.] eller [Tv auto/man.-sk.] under [Auto/man.-sk.ind] er tildelt til, til at skifte mellem den automatiske indstilling og den manuelle indstilling for hver blændeværdi og lukkerhastighed. Hvis du vælger den manuelle indstilling, skal du dreje på den forreste/bagerste vælger og indstille den ønskede værdi.

(C) Registreringsgenkaldelsestilstande

Tilstandsknap Optagetilstand Beskrivelse
1 / 2 / 3 Genkald kam.inds Du kan genkalde ofte anvendte tilstande og numeriske værdiindstillinger, som er blevet registreret* på forhånd, og derefter optage billederne.

* I [Hukom. kam.inds.] kan du registrere forskellige optageindstillinger som f.eks. eksponeringstilstanden (P/A/S/M), blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden.