Ustawianie zegara (Date&Time)

Można ustawić zegar dyktafonu. Ustawienie należy wykonać przed rozpoczęciem nagrywania.

 1. Wybierz „ Settings” - „Common Settings” - „Date&Time” - „Set Date/Time” z menu HOME, po czym naciśnij.

 2. Ustaw aktualną datę i godzinę.

  Naciśnijlub, aby ustawić wartość, po czym naciśnij.

  Wykonaj te same czynności, aby ustawić wszystkie pozycje.

  Aby przesunąć kursor do tyłu lub do przodu, naciśnijlub. Możesz również nacisnąć BACK/HOME, aby przesunąć kursor do poprzedniej pozycji.

  Po zakończeniu ostatniego ustawienia naciśnij, aby zastosować ustawienia zegara.

 3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

  Aby wyświetlić aktualny czas, dyktafon należy ustawić w trybie HOLD.

Uwaga

 • Po wyjęciu baterii z komory i ponownym ich włożeniu lub wymianie na nowe w oknie wyświetlacza pojawi się Set Date/Time. Na tym ekranie widoczna jest data i godzina ostatniej operacji wykonanej przez dyktafon przed wyjęciem baterii. Należy zmienić datę i godzinę na aktualne wartości.

 • Zegar może wskazywać godzinę w formacie 12-godzinnym oraz oznaczeniem „AM” lub „PM” albo w formacie 24-godzinnym, w zależności od wybranego formatu wyświetlania zegara (Time Display) w menu Settings. Domyślnie ustawiony format wyświetlania zegara jest zależny od kraju lub regionu zakupu.

 • Domyślnie ustawiony format wyświetlania daty jest zależny od kraju lub regionu zakupu.