Ustawienia początkowe

Po pierwszym włączeniu dyktafonu w oknie wyświetlacza pojawi się ekran Configure Initial Settings. Możesz wtedy wybrać język wyświetlacza, ustawić zegar i włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.

 1. Naciśnij, aby wybrać „Yes”.

 2. Naciśnij lub , aby wybrać język wyświetlacza, po czym naciśnij .

  Możesz wybrać jeden z następujących języków:

  Deutsch (niemiecki), English (angielski), Español (hiszpański), Français (francuski), Italiano (włoski), Русский (rosyjski), Türkçe (turecki), (koreański), (chiński uproszczony), (chiński tradycyjny).

 3. Ustaw aktualną datę i godzinę.

  Naciśnijlub, aby ustawić wartość, po czym naciśnij.

  Wykonaj te same czynności, aby ustawić wszystkie pozycje.

  Aby przesunąć kursor do tyłu lub do przodu, naciśnijlub. Możesz również nacisnąć BACK/HOME, aby przesunąć kursor do poprzedniej pozycji.

  Po zakończeniu ostatniego ustawienia naciśnij, aby zastosować ustawienia zegara.

 4. Naciśnijlub, aby wybrać „Next”, po czym naciśnij.

  Zostanie wyświetlone okno ustawień dla włączania lub wyłączania dźwięku przycisków.

 5. Naciśnijlub, aby wybrać „ON” lub „OFF” i włączyć lub wyłączyć dźwięk przycisków, po czym naciśnij.

  Po zakończeniu ustawień początkowych zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu oraz pojawi się menu HOME.

Uwaga

 • Domyślnie ustawiony format wyświetlania daty jest zależny od kraju lub regionu zakupu.

 • Zegar może wskazywać godzinę w formacie 12-godzinnym oraz oznaczeniem „AM” lub „PM” albo w formacie 24-godzinnym, w zależności od wybranego formatu wyświetlania zegara (Time Display) w menu Settings. Domyślnie ustawiony format wyświetlania zegara jest zależny od kraju lub regionu zakupu.

 • Liczba dostępnych opcji językowych i ustawienie domyślne różni się w zależności od kraju lub regionu zakupu.

Wskazówka

 • W dowolnym momencie można zmienić ustawienie zegara i dźwięk przycisków, wybierając „ Settings” - „Common Settings” w menu HOME.

 • Po wyjęciu baterii z komory i ponownym ich włożeniu lub wymianie na nowe w oknie wyświetlacza pojawi się Set Date/Time. Na tym ekranie widoczna jest data i godzina ostatniej operacji wykonanej przez dyktafon przed wyjęciem baterii. Należy zmienić datę i godzinę na aktualne wartości.

 • Po zakończeniu ustawień początkowych ustawienie dyktafonu w trybie HOLD powoduje wyświetlenie aktualnej daty i godziny w oknie wyświetlacza.