Uwagi dla użytkowników

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy Przewodnik pomocniczy lub opisywane w nim oprogramowanie nie mogą być powielane, tłumaczone ani dzielone, w całości lub w części, do jakiejkolwiek formy do odczytu maszynowego, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Sony Corporation.

W ŻADNYM PRZYPADKU SONY CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB SZCZEGÓLNE, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, UMOWNEJ BĄDŹ INNEJ, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM PRZEWODNIKIEM POMOCNICZYM, OPROGRAMOWANIEM, ZAWARTYMI W NICH INFORMACJAMI LUB ICH WYKORZYSTANIEM.

Firma Sony Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Przewodniku pomocniczym lub informacjach w nim zawartych w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Nagrywany materiał może być stosowany jedynie w celach niekomercyjnych i na własny użytek. Prawa autorskie zabraniają innych form wykorzystywania materiału bez uzyskania zgody właściciela praw autorskich.