Jednoczesne usuwanie wszystkich znaczników ścieżek danego nagrania

Można usunąć wszystkie znaczniki ścieżek w wybranym nagraniu.

  1. Wybierz nagranie, z którego chcesz usunąć znaczniki ścieżek.
  2. Wybierz „Delete Track Marks” - „All Track Marks” z menu OPTION, po czym naciśnij.

    W oknie wyświetlacza pojawi się „Delete All Track Marks?”.

  3. Naciśnijlub, aby wybrać „Yes”, po czym naciśnij.
    W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „Please Wait” i zostaną skasowane wszystkie znaczniki ścieżek jednocześnie.

Uwaga

  • Nie można usunąć znaczników ścieżek z plików chronionych. Aby usunąć znaczniki ścieżek w pliku chronionym, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące zabezpieczania plików - patrz Zabezpieczanie plików.
  • Nie można usunąć znaczników ścieżek w trybie nagrywania lub gotowości do nagrywania. Za pomocą menu HOME wybierz plik zawierający znacznik ścieżki, który chcesz usunąć.

Wskazówka

  • Aby anulować proces usuwania, wybierz „No” w kroku 3, a następnie naciśnij.