Kopiowanie plików do innego folderu

Wybrany plik można skopiować do innego folderu, co jest przydatne podczas wykonywania kopii zapasowej.

  1. Wybierz plik, który chcesz skopiować.
  2. W trybie gotowości do odtwarzania wybierz „Move/Copy File” w menu OPTION, po czym naciśnij.

  3. Naciśnijlub, aby wybrać „Copy to Built-In Memory” lub „Copy to SD Card”, po czym naciśnij.
  4. Naciśnijlub, aby wybrać docelowy folder, po czym naciśnij.
    Zostanie wyświetlony komunikat „Please Wait” i plik zostanie skopiowany z folderu źródłowego do folderu docelowego, z zachowaniem tej samej nazwy.

Uwaga

  • Nie można skopiować pliku chronionego. Aby skopiować taki plik, najpierw należy usunąć ochronę. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz Zabezpieczanie plików.

  • Nie można kopiować plików muzycznych.