Korzystanie z menu OPTION

Możesz wyświetlić menu OPTION, naciskając OPTION. Pozycje dostępne w menu OPTION różnią się w zależności od wybranej funkcji dyktafonu.

Uwaga

  • Menu OPTION może się nie wyświetlić, w zależności od ekranu w oknie wyświetlacza.

  1. Wybierz funkcję, której chcesz użyć w menu HOME i naciśnij OPTION.

    Menu OPTION dla wybranej funkcji zniknie.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać żądaną pozycję menu, po czym naciśnij.
  3. Naciśnijlub, aby wybrać żądane ustawienie, po czym naciśnij.

Wskazówka

  • Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij BACK/HOME, gdy menu OPTION jest widoczne w oknie wyświetlacza.