Przenoszenie plików do innego folderu

Wybrane pliki można przenieść do innego folderu.

  1. Wybierz plik, który chcesz przenieść.
  2. W trybie gotowości do odtwarzania wybierz „Move/Copy File” w menu OPTION, po czym naciśnij.

  3. Naciśnijlub, aby wybrać „Move to Built-In Memory” lub „Move to SD Card”, po czym naciśnij.
  4. Naciśnijlub, aby wybrać docelowy folder, po czym naciśnij.

    Zostanie wyświetlony komunikat „Please Wait” i plik zostanie przeniesiony z folderu źródłowego do folderu docelowego.

Uwaga

  • Nie można przenosić plików chronionych. Aby przenieść plik, najpierw należy usunąć ochronę. Instrukcje dotyczące usuwania zabezpieczenia plików - patrz Zabezpieczanie plików.
  • Nie można przenosić plików muzycznych.