Korzystanie z dyktafonu cyfrowego z zasilaczem sieciowym USB

Dyktafonu cyfrowego można używać z zasilaczem sieciowym USB (nie należy do wyposażenia) podłączonym do gniazda. Korzystanie z dyktafonu przy użyciu zasilacza sieciowego jest praktyczne podczas długotrwałego nagrywania.

  1. Podłącz zasilacz sieciowy USB (nie należy do wyposażenia) do gniazda zasilania.
  2. Ustaw przełącznik funkcji USB dyktafonu cyfrowego i podłącz złącze USB do portu zasilacza sieciowego USB.

    A: Zasilacz sieciowy USB (nie należy do wyposażenia)

Uwaga

  • Podczas nagrywania (wskaźnik pracy świeci na czerwono) lub wstrzymania (wskaźnik pracy miga na czerwono) lub podczas uzyskiwania dostępu do danych (komunikat „Accessing” w oknie wyświetlacza) należy pamiętać o następujących zasadach, aby nie dopuścić do uszkodzenia danych:

    • Nie podłączać/odłączać dyktafonu do/od zasilacza USB, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda.
    • Nie podłączać/odłączać zasilacza USB do/z gniazda, gdy dyktafon jest do niego podłączony.
  • Zasilacz USB należy podłączać do gniazda znajdującego się w bliskiej odległości, tak by można go natychmiast wyjąć w razie wadliwego działania.