Stałe odtwarzanie bieżącego pliku (odtwarzanie wielokrotne po przytrzymaniu przycisku)

Możesz w prosty sposób powtórzyć odtwarzanie aktualnie odtwarzanego pliku.

  1. Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj .
    Na ekranie odtwarzania pojawi się i bieżący plik zostanie ponownie odtworzony.

Uwaga

  • Nie można włączyć funkcji odtwarzania wielokrotnego z przytrzymanym przyciskiem, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania wielokrotnego A-B.

Wskazówka

  • Aby wyłączyć odtwarzanie wielokrotne po przytrzymaniu przycisku i powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnijlub STOP.

  • Funkcję wielokrotnego odtwarzania po przytrzymaniu przycisku można włączyć, gdy dyktafon znajduje się w trybie odtwarzania.