Allmän inställning (GENERAL)

AREA (område) (DSX-B700(EUR))

Anger i vilket område/region enheten ska användas: [EUROPA], [RYSSLAND].
Om aktuell inställning för område/region ändras återställs enheten och därefter visas klockan.
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)


LANGUAGE (språk) (DSX-B700(E))

Visningsspråket ändras: [ENGLISH], [SPANISH].


DEMO (demonstration)

Demonstrationen aktiveras: [ON], [OFF].


CLOCK (klocka)

Ställer klockan: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
För DSX-B710D:
Ställer klockan: [AUTO <DAB>], [MANUAL].


TUNER STEP (mottagningssteg) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Ställer in FM/AM-mottagningssteg för ditt land: [50K/9K], [100K/10K], [200K/10K].
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)


BEEP (ljudsignal)

Ljudsignalen aktiveras: [ON], [OFF].


AUTO OFF (automatisk avstängning)

Stängs av automatiskt efter en viss tid när enheten är avstängd och klockan visas (dvs. håll OFF intryckt i 1 sekund): [ON] (30 minuter), [OFF].


STEERING (ratt)

Registrerar/återställer inställningen för fjärrkontrollen till ratten. (Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

Alternativ Information
STR CONTROL
(rattkontroll)
Väljer ingångsläge för ansluten fjärrkontroll. Se till att ingångsläget stämmer med ansluten fjärrkontroll innan användning, för att förhindra funktionsfel.
[CUSTOM] (anpassa)
Ingångsläge för fjärrkontrollen till ratten.
[PRESET] (förinställning)
Ingångsläge för den trådbundna fjärrkontrollen förutom fjärrkontrollen till ratten. (Väljs automatiskt när [RESETCUSTOM] utförs.)
EDIT CUSTOM
(redigera anpassad)
Registrerar funktionerna (SOURCE, ATT (dämpa), VOL (volym) +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) för fjärrkontrollen till ratten:
Rotera kontrollratten för att välja den funktion du vill tilldela fjärrkontrollen till ratten, tryck sedan på den.
När [REGISTER] blinkar håller du den knapp på fjärrkontrollen till ratten intryckt som du vill tilldela funktionen. När registreringen är genomförd visas [REGISTERED].
Upprepa steg och för att registrera andra funktioner.
(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt på [CUSTOM].)
RESETCUSTOM
(återställ anpassad)
Återställer de funktioner som registreras för fjärrkontrollen till ratten: [YES], [NO].
(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt på [CUSTOM].)

OBS!

  • När inställningar görs är endast knappfunktionen på enheten tillgänglig. Av säkerhetsskäl bör du parkera bilen innan denna inställning görs.
  • Om ett fel inträffar vid registreringen finns all information som tidigare registrerats kvar. Påbörja registreringen igen från den funktion där felet inträffade.
  • Det kan hända att denna funktion inte finns på vissa fordon. Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för ditt fordon.


USB AUTOPLY (automatisk USB-uppspelning)

Aktiverar automatisk USB-uppspelning: [ON], [OFF].USB MODE (USB-läge)

Ändrar USB-läget: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Endast tillgängligt när USB-källan valts.)


AF/TA (alternativa frekvenser/trafikmeddelande) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Väljer inställning för alternativa frekvenser (AF) och trafikmeddelande (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].


REGIONAL (regional) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Begränsar mottagning i en specifik region: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när FM tas emot.)


BTM (minne för bästa inställning)

Förinställer stationer automatiskt.
(Endast tillgängligt när radio valts.)


PARENTAL (barnspärr) (DSX-B700(UC))

Ställer in barnspärrinställningar till [ON], [OFF] och redigerar säkerhetskoden.
(Endast tillgängligt när SiriusXM valts.)


SXM SIGNAL (SiriusXM-signal)(DSX-B700(UC))

Visar aktuell status för SiriusXM-signalstyrka: [NO SIGNAL] (signalnivå 0), [WEAK] (signalnivå 1), [GOOD] (signalnivå 2), [EXCELLENT] (signalnivå 3).
(Endast tillgängligt när SiriusXM valts.)


SXM RESET (SiriusXM-återställning) (DSX-B700(UC))

Initierar inställningarna för SiriusXM Connect Vehicle Tuner (förinställda kanaler/barnspärr): [YES], [NO].
(Endast tillgängligt när SiriusXM valts.)


SEEK BY (sök efter) (DSX-B710D)

Ställer in sökläget för DAB-station: [A-Z] (sök efter stationsnamn), [STATION GP] (sök efter stationsgrupp).
(Endast tillgängligt när DAB-källan valts.)


ANNOUNCE (meddelande) (DSX-B710D)

Aktiverar sändningsmeddelanden: [ON], [OFF].
(Tillgängligt när källa valts.)


SOFTLINK (svag länk) (DSX-B710D)

Söker automatiskt efter och ställer in liknande program när signalen för nuvarande program är för svag för mottagning: [ ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när DAB-källan valts.)


ANT-PWR (antennström) (DSX-B710D)

Förser DAB-antennens ingångsterminal med ström: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när enheten är avstängd eller DAB-källan valts.)


AUTO TUNE (automatisk kanalinställning) (DSX-B710D)

Utför en automatisk kanalinställning för att uppdatera listan över stationer i ”Quick-BrowZer”-läge.
(Endast tillgängligt när DAB-källan valts.)


FIRMWARE (fast programvara)

(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)
Kontrollerar/uppdaterar versionen av den fasta programvaran. Mer information finns på supportsidan.

Alternativ Information
FW VERSION
(version av fast programvara)
Visar aktuell version av den fasta programvaran.
FW UPDATE
(uppdatera fast programvara)
Aktiverar uppdateringsförfarandet för den fasta programvaran: [YES], [NO].
Det tar några minuter att uppdatera den fasta programvaran. Vrid inte tändningen till OFF-läget och ta inte bort USB-enheten när uppdateringen genomförs.