Ställa in AF och TA (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Alternativa frekvenser (AF) ställer oavbrutet in stationen med starkast signal i nätverket och trafikmeddelande (TA) tillhandahåller aktuell trafikinformation eller trafikprogram (TP) om sådan tas emot.

  1. Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [AF/TA], tryck sedan på den.
  3. Vrid kontrollratten för att välja [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF], tryck sedan på den.

Förinställa RDS-stationer med inställningen AF och TA

Du kan förinställa RDS-stationer med en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA, förinställ sedan stationen med BTM eller manuellt. Vid manuell inställning kan du också förinställa stationer utan RDS.

Ta emot meddelanden om nödsituationer

Med AF eller TA aktiverat, kommer meddelanden om nödsituationer automatiskt att avbryta vald källa.

Justera volymnivån vid meddelande om nödsituationer

Nivån kommer att sparas i minnet för efterföljande trafikmeddelanden, oberoende från den normala volymnivån.

Lyssna på ett regionalt program (REGIONAL)

När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade, växlar inte radion till en annan regional station med starkare frekvens. Om du lämnar mottagningsområdet för detta regionala program, ställer du in [REGIONAL] under [GENERAL] till [REG-OFF] vid FM-mottagning.
(Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och vissa andra områden.)

Lokal länk-funktion (endast Storbritannien)

Med denna funktion kan du välja andra lokala stationer i området, även om de inte är förinställda på dina nummerknappar.
Vid FM-mottagning trycker du på en nummerknapp (1 till 6) där en lokal station är förinställd. Inom 5 sekunder trycker du på nummerknappen för den lokala stationen igen. Upprepa detta förfarande tills den lokala stationen tas emot.