Välja kanaler från kategorier

  1. Tryck på (sök).
  2. Vrid kontrollratten för att välja [CATEGORY], tryck sedan på den.
  3. Vrid kontrollratten för att välja önskad kategori, tryck sedan på den.
    Listan över kanaler visas.
  4. Vrid kontrollratten för att välja önskad kanal, tryck sedan på den.

Förinställa kanaler

Håll en nummerknapp (1 till 6) intryckt samtidigt som du tar emot den kanal du vill förinställa, tills [MEMORY] visas.


För att ta emot den förinställda kanalen trycker du på MODE för att välja det band du önskar ([SXM1], [SXM2] eller [SXM3]), tryck sedan på en nummerknapp (1 till 6). (Varje band kan förinställda upp till 6 kanaler.)