การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ ARC/eARC

  1. เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI IN ที่รองรับ ARC/eARC บนทีวีและช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนระบบลำโพงด้วยสาย HDMI (ให้มา)

    สาย HDMI (ให้มา)

    ทีวี

หมายเหตุ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
  • เปิดฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ของทีวี หากไม่เปิดใช้งานฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI บนทีวี เสียงของทีวีจะไม่ดังออกจากระบบลำโพง