รีโมทคอนโทรลของทีวีไม่ทำงาน

  • ปัญหานี้อาจสามารถแก้ไขได้โดยการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น IR-Repeater