การฟังเสียงจากหูฟังที่จับคู่แล้ว

 1. เปิดฟังก์ชั่น BLUETOOTH ของหูฟัง
 2. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 3. เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
 4. เลือก [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter]

  ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH และระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับหูฟังที่เชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

 5. ไปที่เมนูหลัก เลือก [Watch] หรือ [Listen] และเลือกสัญญาณเข้า

  ภาพของสัญญาณเข้าที่เลือกจะจะปรากฏบนหน้าจอทีวี [BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า จากนั้นเสียงจะออกจากหูฟัง

  เสียงจากระบบลำโพงจะถูกปิดชั่วคราวในเวลาเดียวกัน

 6. ปรับระดับเสียง

  ปรับระดับเสียงของหูฟังเป็นอันดับแรก จากนั้น ให้ปรับระดับเสียงของหูฟังโดยใช้ +/ บน Bar Speaker หรือ (ระดับเสียง) +/ บนรีโมทคอนโทรล

การยกเลิกการเชื่อมต่อหูฟังที่จับคู่ไว้

ปฏิบัติตามรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

 • ปิดฟังก์ชั่น BLUETOOTH บนหูฟัง
 • ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Receiver] หรือ [Off]
 • ปิดระบบลำโพงหรือหูฟัง
 • เลือกชื่ออุปกรณ์ของหูฟังที่เชื่อมต่ออยู่จาก [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Device List]
  [Connected] ของชื่ออุปกรณ์จะหายไป