เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH

 • ควรใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ภายในระยะห่างประมาณ 10 เมตร (ระยะห่างที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง) จากอุปกรณ์อีกเครื่อง ระยะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอาจสั้นกว่านั้นตามสภาวะดังต่อไปนี้
  • เมื่อมีคน, วัตถุโลหะ, ผนัง หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ อยู่ระหว่างอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
  • บริเวณที่ติดตั้ง LAN ไร้สาย
  • รอบเตาไมโครเวฟที่กำลังใช้งานอยู่
  • บริเวณที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ
 • อุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE 802.11 b/g/n) ใช้แถบความถี่เดียวกัน (2.4 GHz) เมื่อใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย อาจมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะดังกล่าวมีผลให้มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลต่ำลง, มีสัญญาณรบกวน หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หากลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น ให้แก้ไขดังต่อไปนี้:
  • ใช้ระบบลำโพงนี้ภายในระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร จากอุปกรณ์ไร้สาย LAN
  • ปิดอุปกรณ์ LAN ไร้สายเมื่อใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านภายในระยะ 10 เมตร
  • ติดตั้งระบบลำโพงนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้อยู่ใกล้กันมากที่สุด
 • การถ่ายทอดสัญญาณคลื่นวิทยุด้วยระบบลำโพงนี้อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ เนื่องจากสัญญาณรบกวนนี้อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ให้ปิดระบบลำโพงนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH ในสถานที่ต่อไปนี้:
  • ในโรงพยาบาล, บนรถไฟ, บนเครื่องบิน, ในสถานีเติมน้ำมัน และสถานที่ซึ่งมีก๊าซไวไฟ
  • ใกล้กับประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้
 • ระบบลำโพงนี้รองรับฟังก์ชั่นความปลอดภัยที่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของ BLUETOOTH เพื่อรับรองว่าการเชื่อมต่อมีความปลอดภัยระหว่างการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH เสมอ อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเนื้อหาและปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อทำการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH เสมอ
 • Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH
 • ไม่รับประกันการสื่อสาร BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดที่มีโปรไฟล์เดียวกันกับระบบลำโพงนี้
 • อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงนี้ต้องเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของ BLUETOOTH ที่กำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องมีการรับรอง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุปกรณ์จะเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของ BLUETOOTH อาจมีบางกรณีที่คุณสมบัติหรือข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ BLUETOOTH ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ หรืออาจทำให้วิธีการควบคุม การแสดงผล หรือการทำงานแตกต่างกันไป
 • อาจมีสัญญาณรบกวนหรือเสียงอาจขาดหายไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงนี้ สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบลำโพงของท่าน โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน