ไม่มีเสียงหรือได้ยินเสียงระดับเบามากจากลำโพงเสริม

  • กด SW (ระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้ม) + บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้ม หรือกด REAR (ระดับเสียงของลำโพงหลัง) + เพื่อเพิ่มระดับเสียงของลำโพงหลัง
  • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สายใน [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Check wireless connection]
  • ตั้งค่าโหมดกลางคืนเป็นปิด
  • หากท่านเปลี่ยนการตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] จาก [Off] เป็น [On] อาจต้องใช้เวลา 1 นาที เสียงจึงจะดังออกมา
  • โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของลำโพงหลังเสริม/ลำโพงเสียงทุ้ม