เงื่อนไข: ทำการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Alexa ด้วย Sony | Music Center

ด้วย Sony | Music Center, ท่านสามารถเล่นเพลงจาก Amazon Music หรือเชื่อมโยงระบบลำโพงด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Amazon Alexa ในตัว

การเตรียมระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ Wi-Fi เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับของระบบลำโพง และลงทะเบียนระบบลำโพงไปยังบัญชี Amazon

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ Wi-Fi เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับที่ระบบลำโพงเชื่อมต่ออยู่
  2. ติดตั้งแอพ Sony | Music Center ฟรีลงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
  3. เริ่มใช้งาน Sony | Music Center และเลือกระบบลำโพง

  4. เลือก [Settings] - [Amazon Alexa] - [Initial Setup] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้สามารถใช้งานระบบลำโพงด้วย Alexa

หมายเหตุ

  • Amazon Alexa ไม่สามารถใช้งานได้กับทุกภาษา และในบางประเทศ/ภูมิภาค
  • ก่อนที่ท่านจะใช้งาน Sony | Music Center ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว