ไม่รู้จักอุปกรณ์ USB

 • โปรดลองดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ปิดระบบลำโพง
  2. ถอดและเสียบอุปกรณ์ USB อีกครั้ง
  3. เปิดระบบลำโพง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับพอร์ต (USB) อย่างแน่นหนา
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ USB ชำรุดหรือไม่
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดอุปกรณ์ USB แล้ว
 • หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ผ่านฮับหรือสาย USB ให้ถอดออกแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับระบบลำโพงโดยตรง
 • เมื่อเชื่อมต่อ WALKMAN® หรือสมาร์ทโฟน ระบบอาจไม่สามารถจดจำหน่วยความจำภายในหรือหน่วยความจำภายนอกของอุปกรณ์ดังกล่าวได้ (เช่น การ์ดหน่วยความจำ)