การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชั่น “BRAVIA” Sync

BRAVIA” Sync เป็นฟังก์ชั่นเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นจากฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI โดย Sony ท่านสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นเข้าด้วยกัน โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ “BRAVIA” Sync เช่น ทีวี หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc ด้วยสาย HDMI

การใช้งาน “BRAVIA” Sync

BRAVIA” Sync จะถูกเปิดใช้งานเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ของอุปกรณ์ Sony

BRAVIA” Sync สามารถทำอะไรได้บ้าง

ฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI

  • การเชื่อมต่อกับการเปิด/ปิดของทีวี
  • การปรับระดับเสียง
  • การใช้งานเมนูด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี
  • การติดตามภาษา
  • ฟังก์ชั่นการเล่นด้วย One-Touch

โหมดเสียง/ฟังก์ชั่นเลือกฉาก

โหมดเสียงของระบบลำโพงจะสลับโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าของฟังก์ชั่นเลือกฉากของทีวีหรือโหมดเสียง สำหรับการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ท่านต้องตั้งค่าโหมดเสียงเป็น [Auto Sound]

ฟังก์ชั่นควบคุมโฮมเธียเตอร์

สามารถทำการตั้งค่าระบบลำโพง ตั้งค่าโหมดเสียง สลับสัญญาณเข้า ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องสลับสัญญาณเข้าทีวี