การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ได้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต (USB)

 2. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 3. เลือก [Listen] - [USB (Connected)] จากเมนูหลัก
 4. เลือกโฟลเดอร์ที่บันทึกเพลงไว้ จากนั้นเลือกเพลง

  เพลงที่เลือกจะเริ่มเล่น และเสียงจะออกทางระบบลำโพง

 5. ปรับระดับเสียง

หมายเหตุ

 • ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกระหว่างการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลหรืออุปกรณ์ USB ให้ปิดระบบลำโพงก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ USB ออก

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถเลือกสัญญาณเข้า USB ได้โดยตรงโดยกด USB บนรีโมทคอนโทรล

เกี่ยวกับหน้าจอการเล่นเพลง

เลือกปุ่มต่อไปนี้บนหน้าจอโดยการกด (ซ้าย)/ (ขวา) จากนั้นกด (ป้อน)

 • (เล่น)/ (หยุดชั่วคราว)

  เริ่มเล่นหรือหยุดการเล่นชั่วคราว

  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสั่งงานโดยใช้ (เล่น/หยุดชั่วคราว) บนรีโมทคอนโทรลได้

 • (ก่อนหน้า)/ (ถัดไป)

  เล่นไฟล์เพลงก่อนหน้าหรือถัดไป

  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสั่งงานโดยใช้ (ก่อนหน้า)/ (ถัดไป) บนรีโมทคอนโทรลได้

 • (เล่นแบบสุ่ม)

  สุ่มลำดับการเล่น แต่ละครั้งที่ท่านกด (ป้อน) จะเป็นการเปิด/ปิดการเล่นแบบสุ่ม

 • (เล่นซ้ำ)

  กด (ป้อน) ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดเล่นซ้ำ

  โหมดเล่นซ้ำ คำอธิบาย
  (เล่นซ้ำทั้งหมด) เล่นซ้ำไฟล์เพลงทั้งหมด
  (เล่นซ้ำโฟลเดอร์) เล่นซ้ำไฟล์เพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์
  (เล่นซ้ำหนึ่งครั้ง) เล่นซ้ำไฟล์เพลงที่กำลังเล่นอยู่
  (ปิด) ยกเลิกการเล่นซ้ำ

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถย้อนกลับ/เลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วได้โดยการกด (ก่อนหน้า)/ (ถัดไป) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ระหว่างการเล่น