เมื่อทีวีของท่านมีช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER IN

ท่านสามารถส่งสัญญาณเสียงส่วนตรงกลางของระบบลำโพงจากทีวีได้โดยการเชื่อมต่อทีวีด้วยวิธีการต่อไปนี้

  1. เชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI (ให้มา)
  2. เชื่อมต่อช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER IN บนทีวีและช่องเสียบ S-CENTER OUT บนระบบลำโพงด้วยสายโหมดลำโพงกลางของทีวี (ให้มา)

    สายโหมดลำโพงกลางของทีวี (ให้มา)

    ทีวี

หมายเหตุ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว

คำแนะนำ

  • หากความยาวของสายโหมดลำโพงกลางของทีวีไม่เพียงพอ ให้ใช้สายมินิสเตอริโอที่มีจำหน่ายทั่วไป