เมื่อกำลังดูทีวี

 1. กด OPTIONS

  [SYNC] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

 2. กด (ขวา) หรือ (ป้อน)

  ระยะเวลาการปรับจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

 3. ปรับความเหลื่อมโดยใช้ (ขึ้น)/ (ลง) จากนั้นกด (ป้อน)

  ท่านสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 มิลลิวินาที ถึง 300 มิลลิวินาที โดยปรับครั้งละ 25 มิลลิวินาที

 4. กด OPTIONS

  เมนูตัวเลือกบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าจะปิด