การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเครือข่ายในบ้าน

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านเครือข่ายในบ้านของท่านได้

สามารถเล่นไฟล์เพลงได้โดยการควบคุม Sony | Music Center บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ภาพประกอบแสดงวิธีการเล่นไฟล์เพลงใน PC บนระบบลำโพง

คอมพิวเตอร์

เราท์เตอร์ LAN ไร้สาย

สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

 1. เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับเครือข่าย
 2. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย

  สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์

 3. ตั้งค่าคอมพิวเตอร์

  การใช้คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายในบ้านของท่าน ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์

 4. การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์โดยใช้ Sony | Music Center

  ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้โดยควบคุม Sony | Music Center ที่ติดตั้งลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ สำหรับรายละเอียดของ Sony | Music Center โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้

  https://www.sony.net/smcqa/

คำแนะนำ

 • โปรดดู [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Network Connection Status] เมื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของเครือข่าย