การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี (ฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI)

การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ด้วยสาย HDMI จะช่วยให้ท่านสามารถเชื่อมต่อการทำงานของระบบลำโพง เช่น การเปิด/ปิด หรือการปรับระดับเสียง กับการทำงานของทีวีได้

เกี่ยวกับฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI

ฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ได้โดยการเชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน

แม้ว่าฟังก์ชั่นนี้จะทำงานกับอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI แต่ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่ทำงานหากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony

การเตรียมการใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับทีวี

เปิดใช้งานการตั้งค่าฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ของทีวีที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงด้วยสาย HDMI

การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ของระบบลำโพงคือ [On]

คำแนะนำ

  • เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI จะเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ของเครื่องเล่น
  • สำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ของทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีหรือเครื่องเล่นนั้น
  • หากท่านเปิดฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI (“BRAVIA” sync) เมื่อใช้ทีวีที่ผลิตโดย Sony ฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ของระบบลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ [DONE] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

ทำการเปิด/ปิดหรือปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

เมื่อเปิด/ปิดทีวีหรือปรับระดับเสียงโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี การเปิด/ปิดหรือการปรับระดับเสียงของระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับของทีวี

ทีวี

รีโมทคอนโทรลของทีวี

การเชื่อมต่อกับการเปิด/ปิดของทีวี

เมื่อท่านเปิดหรือปิดทีวี ระบบลำโพงจะเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

  • หากท่านปิดระบบลำโพงก่อนปิดทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่ท่านเปิดทีวี ในกรณีนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
    • เลือกระบบลำโพงสำหรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงออกในเมนูทีวี
    • หากใช้งานทีวี Sony ให้เปิดระบบลำโพงในขณะที่ทีวีเปิดอยู่

การปรับระดับเสียง

เสียงของทีวีที่ท่านกำลังรับชมจะดังออกมาจากระบบลำโพงโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถปรับระดับเสียงของระบบลำโพงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่ออื่นๆ

การใช้งานเมนูด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

ท่านสามารถใช้งานเมนูของระบบลำโพงโดยการเลือกชื่อของระบบลำโพงเมื่อเปลี่ยนสัญญาณเข้าหรือใช้งานเมนู Sync บนทีวี

หมายเหตุ

  • ทีวี Sony บางรุ่นจะรองรับเมนู Sync โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่านเพื่อดูว่าทีวีของท่านรองรับเมนู Sync หรือไม่

การติดตามภาษา

เมื่อท่านเปลี่ยนภาษาสำหรับการแสดงผลบนหน้าจอของทีวี ภาษาสำหรับการแสดงผลบนหน้าจอของระบบลำโพงจะเปลี่ยนเช่นกัน

ฟังก์ชั่นการเล่นด้วย One-Touch

เมื่อท่านเล่นเนื้อหาบนเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ “PlayStation®4” ฯลฯ ที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวี ระบบลำโพงและทีวีจะเปิดโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า การควบคุม HDMI โดยการเลือก [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] บนเมนูหลัก