[Resetting]

ท่านสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าของระบบลำโพงให้เป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานได้โดยเลือกกลุ่มการตั้งค่า การตั้งค่าทั้งหมดภายในกลุ่มจะถูกรีเซ็ต