ระบบลำโพงไม่ปิดแม้ว่าจะปิดทีวีแล้ว

  • ตรวจสอบการตั้งค่าของ [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] การปิดระบบลำโพงโดยอัตโนมัติไม่ว่าสัญญาณเข้าจะมาจากแหล่งใดก็ตามเมื่อปิดทีวี ให้ตั้งค่า [Standby Linked to TV] เป็น [On] ทีวีจะต้องรองรับฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน