ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ระบบลำโพงนี้ประกอบด้วย Dolby(*) Digital และ DTS(**) Digital Surround System

*ผลิตภายใต้สิทธิบัตรจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos และสัญลักษณ์ D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

**สำหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดู http://patents.dts.com
ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก DTS, Inc. DTS, DTS:X และโลโก้ DTS:X เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ © 2020 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด


เครื่องหมายคำว่า BLUETOOTH® และโลโก้ต่างๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ Sony Corporation ได้รับอนุญาตให้นำเครื่องหมายดังกล่าวมาใช้ได้ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าว


คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ


Google, Google Play, Google Home และ Chromecast built-in เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC Google Assistant ไม่มีให้บริการในบางภาษาและในบางประเทศ


Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ


การใช้งานป้าย Works with Apple หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในป้าย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple


โลโก้ “BRAVIA” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation


WALKMAN® และโลโก้ WALKMAN® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation


“PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Interactive Entertainment Inc.


เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียง MPEG Layer-3 และสิทธิบัตรได้รับการอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson


Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาจาก Microsoft Corporation ห้ามใช้งานหรือจำหน่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกเหนือจากในผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft หรือบริษัทสาขาของ Microsoft ที่ได้รับอนุญาต


Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® และ Wi-Fi Alliance® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance


Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ และ WPA2™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance


LDAC™ และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation

LDAC คือเทคโนโลยีเข้ารหัสเสียงของ Sony ที่ทำให้สามารถรับส่งเนื้อหาของเสียงคุณภาพสูง (Hi-Res) แม้ในการเชื่อมต่อ Bluetooth ซึ่งต่างกับเทคโนโลยีเข้ารหัสที่รองรับ Bluetooth อื่นๆ เช่น SBC ที่จะทำงานโดยไม่มีการปรับลดเนื้อหาของเสียงคุณภาพสูง(*) และทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้มากกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ ถึง 3 เท่า(**) ผ่านเครือข่ายไร้สาย Bluetooth ทำให้มีคุณภาพเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้การเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพและนำสัญญาณไปใช้บนเครือข่ายอย่างเหมาะสม

*ยกเว้นเนื้อหารูปแบบ DSD

**เมื่อเปรียบเทียบกับ SBC (Subband Coding) เมื่อเลือกอัตราบิต 990 kbps (96/48 kHz) หรือ 909 kbps (88.2/44.1 kHz)


ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นของ GNU General Public License (“GPL”) หรือ GNU Lesser General Public License (“LGPL”) ซึ่งยอมรับให้ลูกค้ามีสิทธิในการได้รับ ปรับแต่ง และแจกจ่ายรหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์ดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของ GPL หรือ LGPL


สำหรับรายละเอียดของ GPL, LGPL และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อื่นๆ โปรดอ้างอิงจาก [Software License Information] ภายใต้ [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] บนตัวผลิตภัณฑ์


ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPLv2 (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ https://oss.sony.net/Products/Linux


ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPLv2 บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ https://oss.sony.net/Products/Linux

ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้


โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้


“DSEE Extreme” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation


“TRILUMINOS” และโลโก้ “TRILUMINOS” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation


ซอฟต์แวร์ Spotify อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานของบุคคลที่สามซึ่งดูได้ที่

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses


Spotify และโลโก้ Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าของ Spotify Group (*)

*ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค


Amazon, Alexa และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือบริษัทในเครือ


เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าดังกล่าว