การเล่นอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ

 1. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 2. เลือก [Watch] จากนั้นเลือกสัญญาณเข้า ([HDMI1] หรือ [HDMI2]) บนเมนูหลัก
  • [HDMI1]: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI IN 1
  • [HDMI2]: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI IN 2

  ภาพของอุปกรณ์ที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอทีวีและเสียงจะออกทางระบบลำโพง

 3. ปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถเลือก [HDMI1] หรือ [HDMI2] ได้โดยตรงโดยกด HDMI1 หรือ HDMI2 บนรีโมทคอนโทรล