เครื่องเล่นเพลงที่ท่านไม่คุ้นเคย

  • เครื่องอาจเล่นเพลงตัวอย่างที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า กด (เลือกสัญญาณเข้า) บน Bar Speaker เพื่อหยุดการเล่น