รูปแบบเสียงสัญญาณเข้าที่รองรับ

รูปแบบเสียงที่รองรับจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าสัญญาณเข้าของระบบลำโพง “ เครื่องหมายวงกลม ” จะระบุรูปแบบเสียงที่รองรับ และ “–” จะระบุรูปแบบเสียงที่ไม่รองรับในตารางด้านล่างนี้

รูปแบบ สัญญาณเข้า HDMI 1/2 สัญญาณเข้า TV (eARC) สัญญาณเข้า TV (ARC) สัญญาณเข้า TV (OPT)
LPCM 2ch เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
LPCM 5.1ch เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
LPCM 7.1ch เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
Dolby Digital เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
Dolby TrueHD เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
Dolby Digital Plus เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
Dolby Atmos เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
Dolby Atmos - Dolby TrueHD เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
DTS เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
DTS 96/24 เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
DTS-HD High Resolution Audio เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
DTS-HD Master Audio เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม
DTS:X เครื่องหมายวงกลม เครื่องหมายวงกลม

หมายเหตุ

  • ช่องเสียบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไม่รองรับรูปแบบเสียงที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ เช่น Super Audio CD หรือ DVD-Audio