ไม่มีเสียงออกจากหูฟัง BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่าง
  • นำระบบลำโพงนี้และหูฟัง BLUETOOTH เข้ามาอยู่ใกล้กัน
  • หากมีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ LAN ไร้สาย, อุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ หรือเตาไมโครเวฟ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกห่างจากระบบลำโพง
  • ย้ายสิ่งกีดขวางระหว่างระบบลำโพงกับหูฟัง BLUETOOTH ออกหรือย้ายระบบลำโพงนี้ออกห่างจากสิ่งกีดขวาง
  • จัดวางหูฟัง BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อใหม่
  • สลับความถี่ LAN ไร้สายของเราท์เตอร์ LAN ไร้สายหรือคอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียงเป็นย่าน 5 GHz
  • เพิ่มระดับเสียงของหูฟัง BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ
  • ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Wireless Playback Quality] เป็น [LDAC Stable Connection (Auto)] หรือ [SBC Stable Connection (Auto)]
  • เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากมีการป้องกันเนื้อหา