เราท์เตอร์ LAN ไร้สายที่ท่านต้องการไม่แสดงอยู่ในรายชื่อของเครือข่ายไร้สาย

  • กด OPTIONS บนรีโมทคอนโทรลเพื่ออัพเดทรายการ หากยังไม่พบเราท์เตอร์ LAN ไร้สายที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ ให้เลือก [New connection registration] จากรายการเครือข่าย จากนั้นให้ป้อนชื่อเครือข่าย (SSID) เอง