เสียงทีวีไม่ดังออกจากระบบลำโพง

 • ตรวจสอบประเภทและการเชื่อมต่อของสาย HDMI, สายโหมดลำโพงกลางของทีวี หรือสายภาพดิจิตอลที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงและทีวี
 • ให้ถอดสายที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวีและระบบลำโพงออก จากนั้นเชื่อมต่อสายให้แน่นอีกครั้ง ถอดสายไฟ AC ของทีวีและระบบลำโพงออกจากเต้าเสียบ AC จากนั้นเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • เมื่อเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI ให้ตรวจสอบดังนี้
  • ช่องเสียบ HDMI ของทีวีที่เชื่อมต่ออยู่จะมีป้าย “eARC” หรือ “ARC” กำกับอยู่
  • ฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ของทีวีถูกตั้งค่าเป็นเปิด
  • เปิดใช้งานฟังก์ชั่น eARC หรือ ARC แล้ว
  • บนระบบลำโพง [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] ถูกตั้งเป็น [On] และ [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode] ถูกตั้งเป็น [Auto]
 • หากทีวีของท่านไม่รองรับ eARC ให้ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [eARC] เป็น [Off]
 • หากทีวีของท่านไม่รองรับ eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อสายภาพดิจิตอล หากทีวีไม่รองรับ eARC หรือ ARC เสียงทีวีจะไม่ออกทางระบบลำโพง แม้ว่าระบบลำโพงจะเชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI IN ของทีวี
 • สลับสัญญาณเข้าของระบบลำโพงเป็นสัญญาณเข้าทีวี
 • เพิ่มระดับเสียงของระบบลำโพงหรือยกเลิกการปิดเสียง
 • หากเสียงของเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล่องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล ฯลฯ ที่เชื่อมต่อกับทีวีไม่ดังออกมา ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 ของระบบลำโพงและสลับสัญญาณเข้าของระบบลำโพงเป็นสัญญาณเข้าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ([HDMI1] หรือ [HDMI2])
 • ระบบลำโพงอาจปิดเสียงและ [MUTING] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าของระบบ โดยขึ้นอยู่กับลำดับที่ท่านเปิดทีวีกับระบบลำโพง ในกรณีนี้ ให้เปิดทีวีก่อน จากนั้นจึงเปิดระบบลำโพง
 • กด TV/AUDIO SYSTEM บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับสัญญาณออกสำหรับเสียงทีวีที่เชื่อมต่อ หรือตั้งค่าลำโพงของทีวีของท่านเป็นระบบเสียง โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานทีวีของท่าน โดยดูที่หัวข้อวิธีการตั้งค่าทีวี