การปรับระดับเสียง

สำหรับการปรับระดับเสียงของระบบลำโพง

กด (ระดับเสียง) +/

ระดับเสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

สำหรับการปรับระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้ม

กด SW (ระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้ม) +/

ระดับเสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

หมายเหตุ

  • ลำโพงเสียงทุ้มได้รับการออกแบบสำหรับเล่นเสียงทุ้มหรือเสียงความถี่ต่ำ เมื่อแหล่งสัญญาณเข้า เช่น รายการทีวี มีเสียงทุ้มน้อย ท่านอาจไม่ค่อยได้ยินเสียงทุ้มจากลำโพงเสียงทุ้ม

คำแนะนำ

  • เมื่อเชื่อมต่อกับลำโพงเสียงทุ้มเสริม ระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้มเสริมจะถูกปรับแทนระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้มในตัว

สำหรับการปรับระดับเสียงของลำโพงหลังเสริม

กด REAR (ระดับเสียงของลำโพงหลัง) +/

ระดับเสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

หมายเหตุ

  • ลำโพงหลังเสริมถูกออกแบบมาสำหรับการเล่นส่วนที่เป็นเสียงรอบทิศทางของเสียงแบบหลายช่องสัญญาณและเสียงรอบทิศทางที่สร้างขึ้นจากเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ โดยใช้กระบวนการจำลองเสียง เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าไม่มีเสียงรอบทิศทางมากเท่าที่ควร อาจทำให้ได้ยินเสียงรอบทิศทางจากลำโพงหลังเสริมไม่ชัดเจน
  • REAR (ระดับเสียงของลำโพงหลัง) +/ จะไม่ทำงานเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลังเสริม