ไม่มีเสียงหรือได้ยินเสียงระดับเบามากจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง

  • กด (ระดับเสียง) + บนรีโมทคอนโทรลและตรวจสอบระดับเสียง
  • กด (ปิดเสียง) หรือ (ระดับเสียง) + บนรีโมทคอนโทรลเพื่อยกเลิกฟังก์ชั่นปิดเสียง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณเข้าอย่างถูกต้อง ท่านอาจลองใช้แหล่งสัญญาณเข้าอื่นๆ โดยกดปุ่มเลือกสัญญาณเข้าบนรีโมทคอนโทรล (TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/BLUETOOTH)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
  • เมื่อท่านเล่นเนื้อหาที่มีเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ (HDCP) เสียงอาจไม่ดังออกทางระบบลำโพง
  • เปลี่ยนการตั้งค่าของ [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]