การรับฟังเสียงทีวีโดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีแบบไร้สาย

ท่านต้องทำการจับคู่ระบบลำโพงและทีวีโดยใช้ฟังก์ชั่น BLUETOOTH

การจับคู่เป็นกระบวนการที่ต้องทำล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อแบบไร้สาย

 1. เปิดทีวี
 2. กด (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดระบบลำโพง
 3. กดปุ่ม BLUETOOTH บน Bar Speaker และ TV บนรีโมทคอนโทรลพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

  ภาพประกอบแสดงตำแหน่งของปุ่ม BLUETOOTH บน Bar Speaker มีปุ่มต่างๆ อยู่ทางด้านขวาที่ด้านบนของ Bar Speaker ปุ่ม BLUETOOTH อยู่ในตำแหน่งที่สี่จากด้านขวา

  ปุ่ม BLUETOOTH

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker กะพริบเร็วๆ เป็นสีน้ำเงินและ [PAIRING] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

  ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ BLUETOOTH

 5. ค้นหาระบบลำโพงโดยดำเนินการจับคู่บนทีวี

  รายชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ค้นหาเจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

  สำหรับวิธีการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH กับทีวี โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

 6. จับคู่ระบบลำโพงและทีวีโดยการเลือก “HT-A7000” จากรายชื่อบนหน้าจอทีวี
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่างเป็นสีน้ำเงินและ [TV (BT)] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

  การเชื่อมต่อระหว่างระบบลำโพงกับทีวีเสร็จสมบูรณ์

 8. เลือกรายการหรือสัญญาณเข้าของอุปกรณ์โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

  เสียงของภาพที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีจะดังออกจากระบบลำโพง

 9. ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

  เมื่อกดปุ่มปิดเสียงบนรีโมทคอนโทรลของทีวี จะเป็นการปิดเสียงไว้ชั่วคราว

หมายเหตุ

 • หากเสียงทีวีไม่ดังออกจากระบบลำโพง ให้กด TV และตรวจสอบสถานะของจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงบน Bar Speaker
  • [TV (BT)] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า: ระบบลำโพงและทีวีเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วและเสียงทีวีจะดังออกจากระบบลำโพง
  • ไฟแสดง BLUETOOTH กะพริบเร็วๆ และ [PAIRING] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า: กำลังทำการจับคู่บนทีวี
  • [TV] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า: ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น
 • เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกยกเลิก หากต้องการเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยฟังก์ชั่น BLUETOOTH อีกครั้ง ให้ถอดสาย HDMI จากนั้นให้ดำเนินการเชื่อมต่อตั้งแต่เริ่มต้น