การเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC

  1. เชื่อมต่อสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับเต้ารับ AC บน Bar Speaker จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบ AC

    สายไฟ AC (ให้มา)