การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อมใช้งาน

ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าดังต่อไปนี้หรือไม่:

  • [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] ตั้งค่าเป็น [Off]
  • [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] - [Network/Bluetooth Standby] ตั้งค่าเป็น [Off]