การทำให้เสียงพูดชัดเจนยิ่งขึ้น (VOICE)

  1. กด VOICE เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้เป็นเปิดหรือปิด

    การตั้งค่าโหมดเสียงพูดจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

    • [Voice: On]: เสียงพูดจะฟังได้ง่ายขึ้นโดยการเพิ่มช่วงความถี่เสียงพูด
    • [Voice: Off]: ปิดฟังก์ชั่นโหมดเสียงพูด

หมายเหตุ

  • การตั้งค่าโหมดเสียงพูดไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้าทีวี ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าโหมดเสียงพูดได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
  • เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่ในโหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH โหมดเสียงพูดจะถูกปิดการทำงาน