เสียงถูกรบกวนขณะรับชมรายการทีวีหรือเนื้อหาบน Blu-ray Disc ฯลฯ

  • ตรวจสอบการตั้งค่าโหมดเสียง หากตั้งค่าโหมดเสียงเป็น [Auto Sound] เสียงอาจถูกรบกวนเมื่อโหมดเสียงเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติตามข้อมูลของโปรแกรมที่กำลังเล่นอยู่ หากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนโหมดเสียงโดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าโหมดเสียงเป็นการตั้งค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ [Auto Sound]