ไม่มีเสียงออกจากลำโพงบางตัว

 • อาจไม่มีเสียงออกทางลำโพงบางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือโหมดเสียง
 • หากไม่มีเสียงออกจากลำโพงหลังเสริม

  เมื่อกด IMMERSIVE AE เพื่อเปิดฟังก์ชั่น Immersive Audio Enhancement ระบบลำโพงจะอัพมิกซ์สัญญาณเสียง และเสียงจะดังออกจากลำโพงทุกตัว

  สัญญาณเสียง สัญญาณเข้า โหมดเสียง เสียงดังออกจากลำโพงหลังเสริม
  [Immersive Audio Enhancement: On] [Immersive Audio Enhancement: Off]
  เนื้อหาแบบ 2 ช่องสัญญาณ บริการเพลง ปิดใช้งาน เครื่องหมายวงกลมสองวง
  TV, HDMI1/HDMI2, Bluetooth Audio, Analog, USB, Home Network Music เครื่องหมายวงกลมสองวง
  Cinema/Standard Surround เครื่องหมายวงกลมสองวง เครื่องหมายวงกลมสองวง
  Auto Sound เครื่องหมายวงกลมสองวง เครื่องหมายวงกลม
  เนื้อหาแบบหลายช่องสัญญาณ ทุกสัญญาณเข้า ทุกโหมด เครื่องหมายวงกลมสองวง เครื่องหมายวงกลมสองวง

  เครื่องหมายวงกลมสองวง : เสียงจะออกจากทั้งระบบลำโพงและลำโพงหลังเสริม

  เครื่องหมายวงกลม : เมื่อโหมดเสียงอยู่ในโหมด [Auto Sound] โหมดเสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหาจะถูกเลือกสำหรับการเล่นโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกโหมด[Music] เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพงหลังเสริม

  –: เสียงจะดังออกจากระบบลำโพงเท่านั้น เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพงหลังเสริม

  หมายเหตุ

  • ฟังก์ชั่น Immersive Audio Enhancement จะถูกตั้งเป็นเปิดเสมอสำหรับบางสัญญาณเสียง
  • เมื่อ [Sound Effect] ถูกตั้งค่าเป็น [Dolby Speaker Virtualizer] หรือ [DTS Neural:X] ฟังก์ชั่น Immersive Audio Enhancement จะถูกปิดใช้งาน
  • เมื่อ [Sound Effect] ถูกตั้งค่าเป็น [Dolby Speaker Virtualizer] ลำโพงบางตัวอาจไม่มีเสียงดังออกมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของสัญญาณเข้า
  • เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพงหลังเสริมเมื่อเล่นสัญญาณเสียง Dual Mono อยู่