เนื้อหา 3D จากช่องเสียบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวี

  • เนื้อหา 3D อาจไม่ปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีหรือวิดีโอ ตรวจสอบรูปแบบภาพที่รองรับ HDMI