การฟังเสียงของทีวีที่จับคู่แล้ว

 1. เปิดทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

  ระบบลำโพงจะเปิดจากการเชื่อมต่อกับการเปิด/ปิดของทีวี และเสียงทีวีจะดังออกจากระบบลำโพง

 2. เลือกรายการหรือสัญญาณเข้าของอุปกรณ์โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

  เสียงของภาพที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีจะดังออกจากระบบลำโพง

 3. ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

  เมื่อกดปุ่มปิดเสียงบนรีโมทคอนโทรลของทีวี จะเป็นการปิดเสียงไว้ชั่วคราว

คำแนะนำ

 • เมื่อปิดทีวี ระบบลำโพงจะปิดด้วยเนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับการเปิด/ปิดของทีวี

เกี่ยวกับการสั่งงานโดยใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มากับระบบลำโพง

ท่านสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้ได้

หมายเหตุ

 • หากท่านเลือกสัญญาณเข้าอื่นที่ไม่ใช่ทีวีบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับระบบลำโพง เสียงของทีวีจะไม่ดังออกจากระบบลำโพง หากต้องการให้เสียงของทีวีดังออกมา ให้กด TV บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนเป็นสัญญาณเข้าทีวี
 • ขณะเชื่อมต่อทีวีด้วยฟังก์ชั่น BLUETOOTH ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้บนรีโมทคอนโทรลจะไม่ทำงาน
  (ขึ้น)/ (ลง)/ (ซ้าย)/ (ขวา), (ป้อน), BACK, HOME, DISPLAY, OPTIONS, (เล่น/หยุดชั่วคราว), (ก่อนหน้า)/ (ถัดไป)